FLEXIBEL LIVSMEDELSLOGISTIK I OROLIGA TIDER

Livsmedelslogistik innebär hög komplexitet i olika former. Inträffar en oförutsägbar händelse så ställs livsmedelslogistiken inför ännu större utmaningar. Det går att behålla kvalitet och effektivitet trots stora volymsvängningar. Här är lösningarna.

Livsmedelslogistik innebär hög komplexitet i form av korta ledtider, snabba flöden, flera temperaturzoner, batchhantering och höga krav på både hållbarhet och livsmedelskvalitet.

När hanteringen är komplex så ställs livsmedelslogistiken inför ännu större utmaningar när oförutsägbara händelser, såsom en pandemi, inträffar. Helt plötsligt uppstår stora oförutsägbara volymsvängningar. Samtidigt som försäljningen ökar kraftigt i vissa kundgrupper minskar den till andra. Under Corona har livsmedelsvolymerna ökat totalt sett, främst till livsmedelsbutiker, men den har samtidigt minskat till Foodservice- och HORECA-segmenten. Anledningen är att vi väljer att laga mat hemma och inte vill eller kan äta på restauranger och liknande. En sådan förändring skapar påfrestningar i logistikflödet, inte minst vad gäller kylda produkter.

Parera volymsvängningar

När det är stora volymer måste fler medarbetare än normalt tillsättas i logistikproduktionen. Det är en lösning som fungerar – fram till brytpunkten nås. Då blir hanteringen mer och mer ineffektiv ju fler medarbetare som tillsätts. Det beror på att det börjar uppstå köer i produktionen, till exempel vid mottag, i plockslingan, på utlastningen. För att slippa köbildning är det vanligt att börja använda fler av dygnets timmar för produktion genom att utöka antalet arbetsskift. Bemanningen vid varje tidpunkt blir då lägre, men kostnaderna ökar pga. lönetillägg såsom OB och övertidsersättning. Fortsätter volymen att öka kommer det att börja uppstå köer trots att antalet arbetsskift är utökat.

Finns det någon lösning?

Automatisering av hanteringsprocesser möjliggör för effektiv skalbarhet

I de flesta lagerverksamheter går det att automatisera vissa hanteringsprocesser. Om så sker, når vi en så kallad delautomatiserad hanteringslösning. Om denna dimensioneras korrekt så ska den kunna hantera ökade volymer utan att kostnaderna för hanteringen ökar linjärt. Detta gör det både enklare och mer kostnadseffektivt att hantera stora volymökningar. Ett något förenklat exempel är att vid en automationsgrad på 50% så kräver en dubblerad volym endast 50% ökad bemanning, mot en manuell lösning som kräver 100% ökad bemanning – om det är möjligt rent fysiskt.

Nowaste har installerat många olika sorters automationslösningar i terminalen för moderbolaget Everfresh för att klara av den intensiva hanteringen av stora mängde frukt- och grönsaker. De livsmedelshanterande robotarna plockar 100% rätt och kan, vid behov, arbeta 24 timmar per dygn utan att kostnaden ökar. Detsamma gäller för övriga automationslösningar som finns på terminalen. Lösningen har inneburit att Nowaste under de stora volymsvängningar som Corona medfört, har kunnat parera bemanning och upprätthålla servicegraden på ett betydligt enklare sätt än om allt arbete skett manuellt.

Styckkostnaderna för hantering i en delautomatiserad lösning minskar när volymen ökar. Att jämföra med en helt manuell lösning då kostnaderna stiger i takt med volymökningen och styckpriset därmed är konstant – fram till dess styckpriset börjar ökar på grund av köer eller kostnader för OB- och övertidstillägg.

För att sammanfatta:

I rätt dimensionerad automationslösning gör tekniken att det är enklare och mer kostnadseffektivt att parera volymsvängningar samtidigt som kvalité och servicegrad mot kund bibehålls. Automationslösningen medför också att styckkostnaden för hanteringen minskar med ökad volym.

Det är viktigt att säga att det inte finns några standardiserade automationslösningar som fungerar i alla livsmedsverksamheter. Därför är det väsentligt att finna en tredjepartsleveranstör som förstår branschen, dess utmaningar och som är väl förtrogna med de möjligheter som olika automationslösningar kan erbjuda. En sådan leverantör kan skapa den lösning som är effektivast för dig och just dina förutsättningar.

~

Everfresh hemsida

Läs mer om Nowaste

Contact us
close slider
Vill du söka jobb? Ansökningar tas inte emot via detta formulär utan vänligen skicka via hemsidan: Meny/Sök jobb
en_GBEnglish (UK)